Start
Projektet
Aktuellt
Dokumentation
Kalendarium
Länkar
Kontakt

 

RIS

 

 

Riktlinjerna

 

Anteckningar förda vid Lärandeseminarium med utvecklingskommuner den 25 maj 2011

Text/Foto: Katarina Thunander & Kia Benroth

 

Kunskapskonferenser

Den sjätte kunskapskonferensen

Den femte kunskapskonferensen

Den fjärde kunskapskonferensen

Kim Muesers konferens i Göteborg 2 april 2009

Den tredje kunskapskonferensen

Den andra kunskapskonferensen

Den första kunskapskonferensen

Konferens om självläkning i missbruksvården Professor Jan Blomqvist

"När, var , hur - om implementering av Nationella riktlinjer ..."

 

Kompetensstödjarutbildningar

Dokumentation Kompetensstödjarutbildning Tjörn

Dokumentation kompetensstödjarutbildningen Juni 2009

Dokumentation Göteborgs Implementeringsarbete

 

 

Den sjätte kunskapskonferensen

Ihsan Sarman, Graviditet och missbruk
Kapitel 7 av 8 ur Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Ihsan Sarman är barnläkare på Södersjukhuset i Stockholm, verksam inom Neonatologi och Medicine doktor. Han har sedan många år tillbaka intresserat sig för påverkan av olika missbruksdroger på fostret under graviditet och följer aktivt den vetenskapliga litteraturen
och föreläser återkommande för hälsovårdspersonal om alkoholens negativa effekter på fostret. Han kommer i kontakt med gravida kvinnor med olika drogberoende-problematik i sin kliniska vardag som konsultbarnläkare för en specialistmödravårdsenhet i Stockholm. Inom området beroende under graviditet har han aktivt forskat om effekterna av opiat-substitutionsläkemedlet Subutex.

Reportage från konferensen pdf

Av: Kia Benroth

Konf6

Powerpointpresentation pdf

Anteckningar och blänkare

Av: Alf Midholm

 

 

Den femte kunskapskonferensen

Agneta Öjehagen är socionom, legitimerad psykoterapeut och sedan 2004 professor i psykosocial forskning. Hon har sedan mitten av 1980-talet ägnat sig åt forskning kring alkoholproblem och suicidproblematik. Hennes forskning har senaste 10 åren bl.a. rört
sambandet mellan missbruk och psykisk sjukdom. Agneta har anlitats av Socialstyrelsen i en av de expertgrupper som tagit fram underlaget till de nationella riktlinjerna.

Gunilla Cruce är socionom och doktor i medicinsk vetenskap. Hon har i sin forskning ägnat sig åt frågor om samsjuklighet och arbetar som kurator i ett integrerat team som erbjuder behandling och stöd till personer med svår psykisk sjukdom och missbruk/beroende.

Reportage från konferensen pdf


Text: Alf Midholm
Foto: Kia Benroth

Konferens 5

Powerpointpresentation1 ppt

Powerpointpresentation2 ppt

 

 

Den fjärde kunskapskonferensen

Fredrik Spak är docent och alkoholforskare. Fredrik har under många år arbetat med framförallt alkoholfrågor. Fredrik är välkänd forskare och föreläsare och han har anlitats av Socialstyrelsen i en av de expertgrupper som tagit fram underlaget till de nationella riktlinjerna.

Reportage från konferensen pdf
Av: Kia Benroth

Fredrik Spak

Fredrik Spaks powerpointpresentation ppt

 

 

 

En sammanställning av heldagskonferensen den 2 april 2009 i Göteborg med Kim Mueser hittar ni här. Mueser är en världsledande auktoritet inom missbruk och psykiatrisk samsjuklighet och dagen handlade om integrerade insatser för vård och behandling.

Powerpoint

 

 

Den tredje kunskapskonferensen

Mats Fridell, professor i klinisk psykologi vid Lunds Universitet, lockade 600 deltagare till konferensen på Draken i Göteborg den 20 mars. Dagens tema var: Narkotika – psykosocial behandling och läkemedelsbehandling. Fridell har arbetat med narkomanvård sedan mitten av 70-talet och är en välkänd forskare, debattör och föreläsare. Han ingår även i den expertgrupp som arbetat fram underlaget till kapitel 5 i de nationella riktlinjerna.

Reportage från konferensenpdf
Av: Kia Benroth

Fridell dokumentation


Mats Fridells powerpointpresentation ppt

Referat kopplat till powerpoinmaterialet
Av: Alf Midholm

 

 

Den andra kunskapskonferensen

Alkoholkonsumtionen har accelererat efter intåget i EU under 90-talet. Högre krav på hjälpinsatser från samhället ställs, inte bara på grund av vår ökande medellivslängd. Med hjälp av tidig upptäckt och riskbedömning kan vi tillsammans mota Olle i grind. Dagens föreläsare var Sven Andreasson från Folkhälsoinstitutet, docent och chef för folkhälsoinstitutet. Han är en välkänd forskare, föreläsare och debattör med mångårig erfarenhet av arbetet med missbruksfrågor, prevention och tidig upptäckt.

Dokumentation

Reportage från konferensenpdf
Av: Kia Benroth

Sven Andreassons powerpointpresentation ppt

Referat kopplat till powerpoinmaterialet
Av: Alf Midholm

 

 

Den första kunskapskonferensen

I Göteborg var intresset stort vid det första utbildningstillfället gällande implementeringen av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Konferenslokalen på Scandic Crown var fullsatt. 300 engagerade deltagare lyssnade då professor Jan Blomqvist presenterade kapitel 1 och 2 av riktlinjerna. Hade platserna räckt till hade det blivit fler. Läs mer:

Dokumentation

Dokumentation från konferensen pdf
Av: Kia Benroth

Jan Blomqvists powerpointpresentation ppt

 

 

 

Konferens om självläkning i missbruksvården

Professor Jan Blomqvists citerar Carl Einar Häckners uppmaning: "Till alla er som har problem- ha inte det" under sin presentation om självläkning på konferensen "Vägar ut ur missbruk och beroende" i Göteborg, 2008-05-23. Han eftersöker större flexibilitet och tydligare samarbete inom vårdkedjan. En bättre balans mellan forskning, erfarenhet och behov. Ett starkt stödjande socialt nätverk kan många gånger vara minst lika bra som professionell hjälp. Irene Böhm från Järntorgsmottagningen påtalar vikten av tillgänglighet och samverkan. Det är viktigt att slippa slussas runt, att slippa väntetider och att skapa trygghet i kontakten.

Dokumentation

Dokumentation från konferensen pdf

Vägar ut ut missbruk och beroende-med eller utan behandling ppt

Mot en bättre missbrukarvård? ppt

 

 

Dokumentation Kompetensstödjarutbildning Tjörn pdf

2-3 Juni 2009

Av: Kia Benroth och Alf Midholm

Kompetensstödjarutbildning

Björn Trägårdhs ppt

 

Kompetensstödjare


Rollen som kompetensstödjare innebär att främst på den egna arbetsplatsen verka för att de Nationella Riktlinjerna blir kända och använda. Kompetensstödjarna bör bilda nätverk för att skapa förutsättningar för samverkan. Kompetensstödjarrollen kan se olika ut såväl inom som mellan de olika organisationerna samt innebär ett funktionsansvar, där utrymmet för rollen skapas i samråd med respektive chef.


Vi har nu haft tre genomgångna omgångar med utbildningsinternat (2-3 juni, 4-5 juni samt 8-9 juni) för kompetensstödjare från de tre huvudmännen (kommuner, vården och kriminalvården). Vi upplevde en god samstämmighet i föreläsningarna och det interaktiva arbetet i de huvudmannaövergripande grupperna, där deltagarnas egna erfarenheter och synpunkter fick komma till tals. Vi fick ta del av föreläsningar och information från RIS-projektet, Forskningsrådet för missbruks och beroendevård, delregionala arbetsgrupper, lokala FOU, samt via föreläsare från Handelshögskolan. Samverkan samt kompetensstödjarrollen var i fokus. Det har getts tillfällen till att skapa kontaktytor och nätverksbyggande. Ett arbete som kommer att följas upp av processledarna under hösten samt med en planerad uppföljningsdag i början av nästa år. Vi tror att internaten kan ha gett en god grund till att utveckla former för vidare samverkan.


Internaten blev något olika utifrån de olika gruppernas sammansättning och antal (65, 50 respektive 27 kompetensstödjare på respektive internat) men genomgående för samtliga utbildningsinternat var att kompetensstödjarna uttryckte behov av:
· Stöd från chefer
· Tydlig kompetensstödjarroll
· Mandat i rollen
· Att risk-, missbruks-, beroendefrågor prioriteras
· Tid och resurser
· Nätverk och lokala samverkansplaner


Vi riktar från projektledargruppen ett stort TACK till alla föreläsarna samt alla deltagare!

 

Bilder från Kompetensstödjarutbildningen 8-9 juni 2009

8-9 juni

 

Bilder från Kompetensstödjarutbildningen 4-5 juni 2009

4-5 juni

Claudia Fahlke om NR och FMB

Sven-Eric Alborn om NR och FMB

Björn Trägårdhs ppt2

FOU Sjuhärad

Samverkansrådet för psykisk hälsa

 

 

Dokumentation av Göteborgs Implementeringsarbete pdf

Tuves bibliotek, 090507

Av: Kia Benroth

Tuve

 

 

"När, var , hur - om implementering av Nationella riktlinjer ..."

Dokumentation från konferens i Göteborg i april 2008 med politiker, chefer och ledare i kommuner, hälso- och sjukvård och kriminalvård i Västra Götaland. Läs bland annat landshövding Lars Bäckströms inledning, om vikten av ledningens engagemang, och om forskning kring samverkan.

Dokumentation


 Läs dokumentationen pdf

 

Tillbaka till toppen