Start
Projektet
Aktuellt
Dokumentation
Kalendarium
Länkar
Kontakt

 

Utvärdering av RIS och GIR.Pdf

Kartläggning

Samverkan

okt 2011

under "Aktuellt"

 

 

www.website-hit-counters.com
Besökare sedan 20080910

 

 

 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården riktar sig till både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Målet med Riktlinjerna är att vården ska bli mer enhetlig, tillgänglig, resurseffektiv och utmärkas av god kvalitet. Socialstyrelsen har gett ut ett Implementeringsstöd, som är inriktat på samverkan mellan sjukvård och socialtjänst, men även kriminalvård och andra aktörer.

RIS står för Riktlinjer I Samverkan i Västra Götaland. Västkom (de fyra kommunalförbunden i länet), Västra Götalandsregionen och Kriminalvården i Väst driver tillsammans ett projekt för bättre och mer samordnad missbruksvård i länet.

Kunskap till praktik

SKL bedriver sedan 2008 utvecklingsarbetet "Kunskap till praktik" där den bärande idén är att kommuner, landsting och regioner ska ta ett gemensamt ansvar för att Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården och annan aktuell kunskap införs och tillämpas. Målet är att alla brukare ska få bästa möjliga vård.
Kunskap till praktik är resultatet av att kommuner och landsting/regioner har uttryckt önskemål om att sprida kunskap och utveckla den kompetens som finns lokalt och regionalt inom missbruks- och beroendeområdet. Med anledning av det har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått en överenskommelse för att stärka kommunernas och landstingens gemensamma ansvar för missbruks- och beroendevården. 
Kunskap till praktik ska tillsammans med kommuner och landsting/ regioner arbeta med att omsätta evidensbaserad kunskap i praktiken.


Med evidensbaserad kunskap och praktik menar vi:

Alla tre dimensionerna ska väga samman och användas i praktiken.

Organisationen inom Kunskap och praktik har en nationell, en regional och en lokal nivå.

Utvecklingsarbetet i korthet

Arbetet går i stora drag ut på två saker:
1. att utveckla ett kvalificerat stöd för kommuner och landsting/regioner genom att utbilda och informera praktiker, chefer och politiker om vilka metoder och arbetssätt som att har bäst effekt och att stödja kommuner och landsting i förändringsarbetet.
2. att utveckla en organisatorisk struktur för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan kommuner, landsting, lokala FoU-enheter, högskolor och universitet.

Prenumerera på nyhetsbrev från Kunskap till praktik

Nationell baskurs

Fortbildningen "Riskbruk, missbruk och beroende - Kunskap till praktik" är en nationell baskurs som sträcker sig över fyra dagar. Den riktar sig till alla yrkesgrupper som arbetar eller kommer i kontakt med riskbruk, missbruk och beroende.
Syftet med baskursen är att bidra till att de olika yrkesgrupperna utgår ifrån en gemensam plattform vid utveckling av missbruks- och beroendevården, att frågans komplexitet tydliggörs

Baskursen har nu varit och powerpointmaterial från denna finns under respektive region. Kurserna var välbesökta, cirka 1300 personer deltog från Västra Götaland.

Utvärdering av RIS och GIR.Pdf